Maria Pask
Maria Pask - Dilatation (2016)
Performance bij Sea Level (1996) van Richard Serra in Zeewolde
Zondag 19 juni 2016, 15:00 – 16.30 uur.
Iedereen is welkom!

Bekijk hier alvast tekeningen van de performance.
Route-informatie en info over de speciale bus vindt u hier.

Het landschapskunstwerk Sea Level van Richard Serra in Zeewolde bestaat uit twee lange betonnen muren, elk opgedeeld in 18 bouwdelen. De flexibele voegen tussen deze bouwdelen heten dilataties, ze vangen bewegingen op en zorgen ervoor dat de muur niet scheurt. Sea Level heeft een roerige geschiedenis in Zeewolde. Het oogstte bewondering van kenners wereldwijd maar stuitte ook op veel weerstand van omwonenden. Het werd beklad met graffiti en een paar jaar geleden in lichtgrijs overgeschilderd om het te beschermen.

Hoewel het kunstwerk grootschalig is en gemaakt van onbuigzaam materiaal, heeft het ook een menselijke, lichamelijke en beweeglijke kant die meestal niet op de voorgrond staat. Richard Serra geeft aan dat je Sea Level moet ervaren met je lichaam, door er langs te lopen en je zo bewust te worden van de zeespiegel. Serra werd beïnvloed door ideeën uit de fenomenologie en Gestalt, disciplines waarin de fysieke ervaring en het lichaam centraal staan. Het is deze kant van Richard Serra's werk die Maria Pask met haar performance voor Land Art Live belicht. De bouwdelen en de dilataties geven haar daarvoor een structuur en een werkproces.

Ze nodigde deelnemers uit om een korte act voor te bereiden, gebaseerd op hun ervaringen met het kunstwerk. Makers die het kunstwerk kennen omdat ze in Flevoland wonen of zijn opgegroeid, of het uitvoerig hebben bestudeerd. Deze acts worden steeds voor één betonnen bouwdeel opgevoerd, om zich dan te verplaatsen naar een bouwdeel verderop, en weer terug. De structuur van de performance wordt van tevoren op zijn fysieke mogelijkheden getest met een proefopvoering door studenten van de kunstacademie in Den Haag. Dit proces functioneert als het ware als een maquette – een uitprobeerfase die voor Richard Serra zelf een cruciaal onderdeel vormt van het ontwikkelen van een kunstwerk.

De deelnemers gaan tijdens de uiteindelijke performance met poëzie, cabaret, zang, geluidsgolven en spirituele filosofieën de dialoog aan met Sea Level. Buurtbewoners, kunstkenners - iedereen jong en oud die het leuk vindt is uitgenodigd om te komen kijken. De performance én de proefopvoering worden opgenomen en maken uiteindelijk deel uit van een filminstallatie, die onder meer te zien zal zijn in de slottentoonstelling van Land Art Live.

Deelnemers: Twee Nuchtere Meiden (Sandra de Vreeze-Knaken, Geke Dijkstra-de Vries, theaterduo), Rebekka Bremmer (schrijver), Linde Dirks de Groot en Liv Kluiters (toneelstuk van Adrian Bridget), studenten Fine Arts van de KABK Den Haag (Melissa Dellouche- Ladrat, Vasiliki Giakoumi, Renée van Hagen, Emma Johansson, Hanna Ljäs, Julia Pinto, Jina Teranko, Kaitlyn Walker- Stewart), Ernestas Kausylas & Miša Skalskis (studenten sonologie KC Den Haag), Elliaa Jutte (Quantum Vortex Scalar Wave Photon Pulse practitioner), Anja Novak (kunsthistorica) en Maria Pask.

Het werk van Maria Pask onderzoekt begrippen als gemeenschap, creativiteit en collectief auteurschap. Ze maakt performances, televisieprogramma’s, workshops en films waarin ze samenwerkt met mensen die in groepen hun passies of overtuigingen delen: leesclubs, theatergroepen, koren, religieuze en spirituele bijeenkomsten enzovoort. Dit doet ze op plekken als een buitenwijk van Oxford (Deja Vu), de Amsterdamse Wallen (Observational Skills) en de manifestatie Skulptur Projekte in Münster (Beautiful City). Maria Pask was deelnemer aan De Ateliers in Amsterdam, haar werk is o.m. tentoongesteld in het Cobra Museum in Amstelveen, het Museum of Modern Art in Oxford en Ellen de Bruijne Projects in Amsterdam.

---------------------------------------------------------------

Maria Pask - Dilatation (2016)
Performance at Sea Level (1996) by Richard Serra in Zeewolde
Sunday 19 June 2016, 15 – 16.30 hrs.
Everyone is welcome!

Drawings of the performance can already be viewed here.

Richard Serra’s land art sculpture Sea Level consists of two long concrete walls, each divided into 18 parts. In between those parts, flexible joints – or dilatations – absorb movements and prevent the walls from tearing. Sea Level has a colorful history in Zeewolde: it gained high recognition from art professionals from over the world, but also encountered fierce opposition from local residents. Graffiti was scribbled on the walls, and recently the artwork was painted over in a light grey color for protection.

Although the artwork is large and was built using solid material, it also possesses a human, physical, and changeable aspect that is not often focused on. Richard Serra explains that you need to experience Sea Level with your body by walking along the artwork and thereby becoming aware of the actual sea level. Serra was inspired by the philosophies of phenomenology and Gestalt: disciplines in which the physical experience of the body is deemed most important. With her performance for Land Art Live, Maria Pask sheds light on this side of Richard Serra’s work. The pieces of the artwork and its dilatations provide her with a structure and a work process.

She invited various participants to prepare a short act based on their experiences of the artwork. Creators that are familiar with Sea Level because they live or grew up in Flevoland, or have extensively studied it. These acts will be performed in front of one of the elements of the artwork, subsequently move to an element further on, and then back again. Beforehand, students of the Art Academy of The Hague will test the structure of the performance for its physical possibilities with a test performance. This process will function as a kind of model: an experimental phase that also formed a crucial part of Serra’s process of creating art.

With poetry, cabaret, songs, sound waves and spiritual philosophies, the participants will engage in a dialogue with Sea Level. Local residents, art lovers – everyone, young or old, who want to come – are invited to attend this performance. The performance and test version will be recorded and will be part of a video installation that will be shown during the final manifestation of Land Art Live.

Participants: Twee Nuchtere Meiden (Sandra de Vreeze-Knaken, Geke Dijkstra-de Vries, theater duo), Rebekka Bremmer (author), Linde Dirks de Groot and Liv Kluiters (play by Adrian Bridget), students Fine Arts from KABK (Melissa Dellouche- Ladrat, Vasiliki Giakoumi, Renée van Hagen, Emma Johansson, Hanna Ljäs, Julia Pinto, Jina Teranko, Kaitlyn Walker- Stewart), Ernestas Kausylas & Miša Skalskis (students sonology KC Den Haag), Elliaa Jutte (Quantum Vortex Scalar Wave Photon Pulse practitioner), Anja Novak (art historian), and Maria Pask.

Maria Pask
In her work Maria Pask investigates terms like community, creativity and collective authorship. She creates performances, television programs, workshops, and films in which she collaborates with people that share their passions or beliefs with others in group formation: reading clubs, theater groups, choirs, religious and spiritual groups etcetera. She works on location: a suburb of Oxford (Deja Vu), Amsterdam’s red-light district (Observational Skills), and the manifestation Skulptur Projekte in Münster (Beautiful City). Maria Pask participated in De Ateliers in Amsterdam and her work has been exhibited in, among others, Cobra Museum in Amstelveen, Museum of Modern Art in Oxford, and Ellen de Bruijne Projects in Amsterdam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten